Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Ο Θεός δεν είναι αφηρημένη έννοια

Γράφει ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης

α) Η Β’ Κυριακή της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά (14ος αιώνας). Το έργο του, που στηρίζεται στην προγενέστερη χριστιανική παράδοση, έγινε συνοδικώς αποδεκτό από την Εκκλησία, που τον κατέταξε στη χορεία των μεγάλων διδασκάλων της. Οπότε, μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας τιμάται ο κατεξοχήν διδάσκαλος της ορθόδοξης πίστης, που λάμπρυνε την Εκκλησία και συνδέθηκε στενά με την ιστορία της Θεσσαλονίκης.

β) Ο Θεός, για τον Άγιο Γρηγόριο, δεν είναι αφηρημένη έννοια ή φιλοσοφική ιδέα, αλλά πρόσωπο ζων που καλεί σε κοινωνία τον άνθρωπο. Στους προφήτες και πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιαζόταν ως Μεγάλης βουλής Άγγελος ή «εν είδει ανθρώπου», αλλά στην περίοδο της Καινής Διαθήκης ο Θεός «κατ’ ουσίαν γέγονεν αληθώς άνθρωπος». Έτσι, κάθε βαπτισμένος χριστιανός κατά το μέτρο της δεκτικότητάς του μπορεί να γνωρίζει τον Θεό στο πρόσωπο του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου, που μετέχεται διά των μυστηρίων.

γ) Ακολουθώντας τους παλαιούς Πατέρες ο Άγιος Γρηγόριος διακρίνει στον Θεό την απρόσιτη και ακατάληπτη θεία ουσία από τις άκτιστες μεθεκτές θείες ενέργειες. Στην προνοητική και δημιουργική ενέργεια μετέχουν όλα τα όντα, ενώ στη ζωοποιό ενέργεια τα ζωντανά και στη σοφοποιό τα λογικά. Ο Θεός κάνει τα πάντα για να θεώσει τον άνθρωπο. Η άσκηση, η νηστεία και η προσευχή αποτελούν θετική απάντηση στη θεία πρόσκληση και συμβάλλουν στην άνθηση της χάρης του αγίου Βαπτίσματος και των δωρεών του αγίου Χρίσματος. Με τη χάρη αποκαλύπτεται η «εντός ημών βασιλεία» (Λουκ. 17,21) και ο «κρυπτός της καρδίας άνθρωπος» (Α’ Πέτρ. 3,4).

Γρηγόριος Παλαμάς: Δύο παράλληλες εποχές

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 

Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Τα ιστορικά πλαίσια


Η εορτή του αγ. Γρηγορίου Παλαμά, την B' Κυριακή των Νηστειών, ο οποίος έζησε σε κρίσιμη ιστορική περίοδο (1296-1359), δίνει αφορμή να σκεφθούμε ότι η διδασκαλία του είναι αρκετά επίκαιρη, αφού ο 14ος αιώνας έχει πολλές ομοιότητες με την εποχή μας. Φυσικά η διδασκαλία του δεν είναι δική του εφεύρεση, αφού την ταραχώδη εκείνη εποχή εξέφρασε τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Τα ιστορικά πλαίσια

Ακριβώς εκείνη την εποχή εμφανίστηκαν τρείς φοβεροί εχθροί, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν τα εδάφη της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας, επεδίωκαν δε και την αλλοίωση της πολιτιστικής της ζωής.

Ο πρώτος κίνδυνος προερχόταν από τον σχολαστικισμό της Δύσεως, που συνδεόταν αναπόσπαστα με τον ηθικισμό, όπως εκφραζόταν από τον φιλόσοφο Βαρλαάμ. Προσπάθησαν μερικοί να παρουσιάσουν τον Βαρλαάμ ωσάν έναν ελληνίζοντα Πατέρα της Εκκλησίας ή ακόμη υπέρμαχο του νομιναλισμού, όπως τον εξέφραζε ο Γουίλιαμ Όκκαμ. Όπως απέδειξε ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ο Βαρλαάμ ήταν Πλατωνιστής φιλόσοφος και βρισκόταν σε αντίθεση με την όλη Ορθόδοξη Παράδοση. Πράγματι, η θεολογία του ήταν ιδεαλιστική και δυιστική, αφού ξεχώριζε την ψυχή από το σώμα, υποτιμούσε το δεύτερο και εκινείτο στα πλαίσια της κλασικής μεταφυσικής.

31 Μαρτίου 2013, Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ),Ἦχος β´

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1 - 12 


Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ


Η πίστη κάνει θαύματα! Πρώτα η ψυχή μας.

1 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. 2 καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ἐφ’ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; 8 καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς· Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· 11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12 καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.


Δόξα, τοῦ Τριῳδίου «Τοῖς ἐν σκότει ἁµαρτηµάτων», ἦχος πλ.β’, 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὴν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν, ἵνα βοῶμέν σοι· Ἀνάστα ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Του αββά Παλλαδίου

Παραινέσεις Αγίων Πατέρων  
Του αββά Παλλαδίου

Κάποτε ο άρχοντας του τόπου επισκέφθηκε τον αββά Παλλάδιο, γιατί ήθελε να τον δει. Είχε ακούσει βέβαια τα σχετικά μ' αυτόν. και είχε πάρει μαζί του και έναν στενογράφο, στον οποίο έδωσε την εξής εντολή: «Εγώ τώρα μπαίνω να δω τον αββά, εσύ λοιπόν όσα θα μου πει, να τα γράψεις με ακρίβεια»

Μπαίνει μέσα ο άρχοντας και λέει στον Γέροντα:«Προσευχήσου για μένα, αββά, γιατί έχω πολλές αμαρτίες»«Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αναμάρτητος» αποκρίνεται ο Γέροντας. Τον ρωτά ο άρχοντας: «Άραγε, αββά, θα τιμω­ρηθούμε για κάθε αμαρτία;» Κι άπαντα ο Γέροντας: «Γρά­φει στην αγία Γραφή: Εσύ θα ανταποδώσεις στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». «Εξήγησέ μου τον λόγο αυτόν» παρακαλεί ο άρχοντας. «Το νόημά του είναι ολοφάνερο» αποκρίνεται ο Γέροντας, «αλλ' όμως άκουσε και λεπτομε­ρώς. Στενοχώρησες τον πλησίον; Περίμενε από κάποιον να πάθεις το ίδιο. Άρπαξες από τους κατωτέρους σου, γρονθοκόπησες φτωχό, ήσουν προσωπολήπτης σε δικαστήριο, ντρόπιασες, κακολόγησες, συκοφάντησες, είπες ψέματα ε­ναντίον κάποιου, επιβουλεύθηκες την οικογενειακή τιμή των άλλων, ορκίστηκες ψευδόμενος, μετέθεσες όρια πατρι­κών χωραφιών, πρόσβαλες κτήματα ορφανών, καταστενο­χώρησες χήρες, προτίμησες την εδώ πρόσκαιρη ηδονή από τα μελλοντικά αγαθά; Περίμενε την ανταπόδοση αυτών. Γιατί ό,τι λογής έργα σπείρει ο άνθρωπος, τέτοια και θα θε­ρίσει. Και βέβαια εάν έχεις κάνει και κάποια καλά έργα, να περιμένεις να σου ανταποδοθούν κι αυτά πολλαπλάσια, για­τί "Εσύ θα ανταποδώσεις στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του". Έχοντας στον νου σου, σ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου, αυτή την τελική απόφαση, θα μπορέσεις να αποφύγεις τα περισσότερα αμαρτήματα».

«Και τί πρέπει να κάνω, αββά;» ρωτάει ο άρχοντας. 

Άκυρη η απόφαση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ για το μάθημα των Θρησκευτικών;

Άκυρη η απόφαση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ για το μάθημα των Θρησκευτικών;
Αν ισχύουν όσα αναφέρει το παρακάτω κείμενο που παρέλαβε  η ιστοσελίδα www.zoiforos.gr τότε εγείρονται αμείλικτα ερωτήματα:
Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.;
Τι κύρος έχει η πρόσφατα εκδοθείσα, από το Τμήμα αυτό, «απόφαση» για το μάθημα των Θρησκευτικών, ύστερα από όσα συνέβησαν;
Ποιος είναι ο παραλήπτης της βεβιασμένης «απόφασης» για το μάθημα των Θρησκευτικών;
Τι λέει η Πρυτανεία του Α.Π.Θ. για όλα αυτά;

Μάθημα ανθρωπιάς: Μαθητές στην Πάτρα θυσίασαν την 5ημερη για να…

 Μάθημα ανθρωπιάς: Μαθητές στην Πάτρα θυσίασαν την 5ημερη για να…
Μαθήματα ανθρωπιάς και στήριξης του πλησίον δίνουν τις τελευταίες ώρες οι μαθητές της Γ’ τάξης του Λυκείου των Δεμενίκων στην Πάτρα, οι οποίοι προχώρησαν σε μια κίνηση η οποία θα συζητηθεί αλλά και θα μείνει χαραγμένη για καιρό στις μνήμες των μελών του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
Οι μαθητές του λυκείου πριν από λίγες ημέρες πληροφορήθηκαν μέσω mail, που έστειλε προς όλα τα σχολεία της περιοχής η διεύθυνση του 11ου Γυμνασίου της Πάτρας, για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κόσμος».
Πρόκειται για μαθητή ο οποίος πάσχει από ινομύωμα εγκεφάλου και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για την ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Η εισήγηση του Αρχιμ. π. Γεωργίου (Καψάνη) στο Συνέδριο για το ΜτΘ στη Θεσσαλονίκη

Η εισήγηση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη π. Γεωργίου (Καψάνη), με θέμα: «Η Θεανθρωπίνη Παιδεία του Γένους και η ανατροπή της με το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών», η οποία έγινε στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.

Συνέδριο για την Παιδεία και την εθνική συνείδηση, από την Άλωση ως το 21

H-μεγάλη-του-γένους-σχολή-90x160Επιστημονικό συνέδριο και έκθεση ιστορικού βιβλίου με θέμα «Παιδεία και εθνική συνείδηση στον ελληνικό κόσμο από την Άλωση μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης του 1821 – Ζητήματα έρευνας και ερμηνείας» διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Στοά του Βιβλίου.
Σάββατο 30 Μαρτίου, ώρες 9.00-13.30 & 17.00-20.45
& Κυριακή 31 Μαρτίου, ώρες 11.00 – 15.00
Διοργανωτές: «ΝΕΟΣ ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ», «ΝΕΑ ΕΥΘΥΝΗ», “MANIFESTO”, «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ»
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Τα Πορίσματα του Πανελληνίου Θεολογικού Επιστημονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 11-12 Μαρτίου 2013

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ι. Στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα και Τρίτη 11- 12 Μαρτίου 2013, έλαβε χώρα το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Το μάθημα των θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις», το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
ΙΙ. Από τις εισηγήσεις του Συνεδρίου προέκυψε σοβαρός και πολλαπλός προβληματισμός, ως προς την κατεύθυνση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από το περιεχόμενο και την εν γένει παιδαγωγική και θεολογική ταυτότητα του προτεινόμενου Προγράμματος Σπουδών, που εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από το έτος 2011, αλλά και μέσα από τα προβλήματα που δημιουργεί το ζήτημα των απαλλαγών από το Μάθημα των Θρησκευτικών.
ΙΙΙ. Από τη μελέτη και κριτική του προτεινόμενου Προγράμματος Σπουδών που περιλήφθηκε στις εισηγήσεις του Συνεδρίου, διαπιστώθηκε ότι το Πρόγραμμα πρέπει να αποσυρθεί, με το σκεπτικό ότι τα προβλήματα που παρουσιάζει είναι δομικά και δεν επιδέχονται διορθώσεων ή ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Η εισήγηση του Κώστα Ζουράρι στο Συνέδριο για το ΜτΘ στη Θεσσαλονίκη


Η εισήγηση του Κώστα Ζουράρι, Πολιτειολόγου - Πανεπιστημίου Ρaris VIII, με θέμα: «Ελληνική Πολιτειολογία και ορθόδοξη αγωγή»,η οποία έγινε στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.

Υπήρξε κρυφό σχολειό; Ο μύθος και η ιστορική αλήθεια

Σωτήρης Μητραλέξης
Οι ημέρες της εθνικής επετείου είναι πάντοτε οι ημέρες του πιο οργιώδους φωταδισμού: οι ημέρες όπου θεοί και δαίμονες ενσκήπτουν για να μας διαβεβαιώσουν πως «τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζουμε, όπως μας τα μάθανε»: η παλέττα έχει μια εκπληκτική ποικιλία, από το ότι οι επαναστάτες ήταν κοινοί απατεώνες, φαύλοι και κυρίως και κατ’ εξοχήν ένοχοι εθνοκαθάρσεων, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, το ότι δεν υπήρχε 25η Μαρτίου και κρυφό σχολειό (διότι η οθωμανική διοίκηση σάρκωνε… κορυφώματα ανθρωπισμού και ανεκτικότητας) μέχρι το ότι δεν υφίστατο καμμία αντίληψη ελληνικής συλλογικότητας, ελληνικού έθνους, πριν από την επαναστατική περίοδο, αλλά ότι αυτή η αντίληψη ήρθε ως εισαγόμενη. Τέτοιες μέρες, η «αποδόμηση» κλίνεται σε όλες τις πτώσεις. 

Βέβαια, συχνά οι αυτουργοί βυθίζονται στις ίδιες τους τις αντιφάσεις, με τον Τατσόπουλο της σειράς «1821» να δηλώνει με σαφήνεια πως «δεν υπήρξε φυσικά κρυφό σχολειό γιατί δεν υπήρχε ανάγκη γι’ αυτό» αλλά τον Βερέμη της ίδιας σειράς να δηλώνει αργότερα πως «κρυφό σχολειό υπήρξε σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και γεωγραφικές περιοχές». Ή, στα πλαίσια της «απομάγευσης» της ημερομηνίας της 25ης Μαρτίου, η διαβόητη κ. Κουλούρη του Joint History Project να ομολογεί πως «η ημερομηνία της 25ης Μαρτίου είχε προεπιλεγεί συνειδητά από τους επαναστάτες». 

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Οδηγίες για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ και Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

Διευκρινιστικές οδηγίες που αφορούν στον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ και Β΄ τάξη ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013, απέστειλε το υπουρείο παιδείας προς τα Λύκεια, σύμφωνα με τις οποίες:
 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
    Σχετικά με την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου, στην Α΄ και Β΄ τάξη ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
    Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους, τα οποία είναι γραπτώς εξεταζόμενα και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων με κλάδους πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους και των κλάδων των μαθημάτων.
    Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση των νέων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος όπως καθορίστηκε με τις υπ΄ αριθ. 42790/Γ2/12-04-2012 (ΦΕΚ 1377 Β΄), 37596/Γ2/03-04-2012 (ΦΕΚ 1131 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις, προωθείται τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 50/2008, όπου θα καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών του ΕΠΑ.Λ.

 http://www.esos.gr/article/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/odigies_ypologismo_genikoy_mesoy_oroy_epal

Η εισήγηση του κ. Αθανασίου Καραθανάση στο Συνέδριο για το ΜτΘ στη Θεσσαλονίκη

Η εισήγηση με θέμα: «Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Ελληνισμός και Ορθοδοξία», του κ. Αθανασίου Καραθανάση,  Καθηγητή Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. Προέδρου Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.
Ζωηφόρος

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ… … και άλλες ιστορίες ψεύδους και προπαγάνδας. Εκδήλωση προβληματισμού, 1η Απριλίου 8.00 μ.μ., Στοά Σάρκα


Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία του συναδέλφου πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού που δημοσίευσε το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αφορά σύγχρονα τραγούδια (συμπληρωμένη και με επιπλέον τραγούδια) για χρήση στη διδακτική πράξη δημοσιεύουμε, ύστερα από δική του άδεια και προτροπή συναδέλφων της Κέρκυρας που τα χρησιμοποιούν στην Τάξη.


ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009-2010

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 2009-2010


Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα εγκεκριμένα Κινηματογραφικά Έργα για το σχολικό έτος 2009-2010 τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.


Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής Κινηματογραφικά Έργα :

Oικονομία χωρίς «οίκο», χωρίς «νομή»

Του Χρήστου Γιανναρά

«Αυτό που εξιστορώ είναι η ιστορία των επόμενων δύο αιώνων. Περιγράφω το ερχόμενο, το αναπότρεπτα ερχόμενο: την ανάδυση του μηδενισμού. Aυτή την ιστορία μπορούμε από τώρα κιόλας να την αφηγηθούμε, γιατί είναι από τώρα ενεργούμενη αναγκαιότητα. Eίναι το μέλλον που το σημαίνουν χίλια σημάδια, είναι το προδιαγεγραμμένο που αυτοδηλώνεται παντού, η μουσική που θα ηχήσει και που γι’ αυτήν όλες οι ακοές είναι κιόλας στο έπακρο οξυμμένες... O μηδενισμός έφτασε στο κατώφλι: από πού μας έρχεται αυτός ο πιο ανοίκειος από κάθε επισκέπτη;.. Tι σημαίνει μηδενισμός; Σημαίνει ότι οι υπέρτατες αξίες έχουν χάσει κάθε αξία. Mας λείπει ο στόχος, λείπει η απάντηση στο “Γιατί”».

Aυτά ο Nίτσε, το 1887. Mε συμπληρωμένον σήμερα τον ένα από τους δύο αιώνες της πρόβλεψής του. Kαι επαληθευμένη μέχρι κεραίας την πρόβλεψη. H οργάνωση και οι πρακτικές του ανθρώπινου βίου, σε πλανητική κλίμακα – ο «τρόπος» της οικονομίας, ο «τρόπος» της πολιτικής, τα κίνητρα της όποιας παραγωγής, η μαρτυρία της Tέχνης, οι στόχοι της επιστήμης, οι επιδιώξεις της παιδείας, η ωφελιμοθηρία της θρησκείας – όλα, μα όλα, μηδενισμός. Δηλαδή: ερχόμαστε από το πουθενά και πάμε στο τίποτα. Oχι μόνο απάντηση δεν υπάρχει, αλλά ούτε και ερώτημα «γιατί υπάρχουμε» δεν μαρτυρείται πειστικά ούτε και «στόχος» της ύπαρξής μας – έχει μηδενιστεί κάθε «νόημα».

Η «ΤΟP TEN» λίστα των υποχρεώσεων των ανηλίκων online


«ΤΟP TEN» λίστα των υποχρεώσεων που οφείλουν να σέβονται οι ανήλικοι online ανέδειξε κλειστό online ερωτηματολόγιο της Δράσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 
Πρώτο στη λίστα των 10 κορυφαίων online υποχρεώσεων με ποσοστό 73,2% αναδεικνύεται ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών (π.χ. φωτογραφίες) και και η μη ανάρτηση τέτοιων δεδομένων χωρίς έγκριση, κάτι που δείχνει αντιστοιχία με το No 1 δικαίωμα της ιδιωτικότητας όπως έχει ήδη επισημανθεί. Δεύτερη κατά σειρά υποχρέωση των ανηλίκων: να κρατούν απόρρητους τους προσωπικούς τους κωδικούς στο Διαδίκτυο, ακόμη και από τους καλύτερους τους φίλους, και να επιλέγουν δύσκολους κωδικούς (57,5%) και τρίτη να μην παρενοχλούν άλλους στο Διαδίκτυο (52,9%). Στην τέταρτη θέση τοποθετείται η υποχρέωση των νέων να αποφεύγουν αγνώστους και να αναφέρουν ύποπτες/επιβλαβείς ή παράνομες συμπεριφορές στο Διαδίκτυο (51,2%) ενώ στην 5η θέση κατατάσσεται η υποχρέωση σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων στο Διαδίκτυο (48,6%).

Η εισήγηση του κ. Σωτηρίου Μιχελουδάκη στο Συνέδριο για το ΜτΘ στη Θεσσαλονίκη


Η εισήγηση με θέμα: «Το ζήτημα της υποχρεωτικότητας και του χαρακτήρα τουΜαθήματος των Θρησκευτικών υπό το πρίσμα της 115/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων», του κ. Σωτηρίου Μιχελουδάκη,

Δικηγόρου, Μ.Δ.Ε. Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ., Θεολόγου, υπ. Διδάκτορος Θεολογίας, στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.
Ζωηφόρος

Η εισήγηση του κ. Δημητρίου Βογιάτζη στο Συνέδριο για το ΜτΘ στη Θεσσαλονίκη


Η εισήγηση με θέμα: «Επιστημονικές προϋποθέσεις του προτεινόμενου Προγράμματος», του κ. Δημητρίου Βογιάτζη,
Διδάκτορα Θεολογίας, Θεολόγου Εκπαιδευτικού, στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.

Η κοινωνική φύση της ασκητικής ησυχίας.

Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Κορναράκης  
Είναι αλήθεια ότι η σκληρή θέση του ασκητού μπροστά στην ανθρώπινη συντυχία προκαλεί μια ποικιλία αντιφατικών και «αναπληρωματικών» αντιδράσεων μέσα στον ψυχικό κόσμο του τεχνολογικού ανθρώπου της εποχής μας!
Και πρώτα-πρώτα ο σύγχρονος άνθρωπος, που καταδικάζει αδυσώπητα τη σκληρή αυτή ασκητική θέση, ενδέχεται να βιώσει μια συγκλονιστική έκπληξη, εάν θα επιχειρούσε να αναλύσει τη δική του κοινωνικότητα. Γιατί, όπως μας αποκαλύπτει η ψυχολογία, ό,τι πολεμά κανείς έντονα, ό,τι απορρίπτει επίμονα, έχει μια εξάρτηση από το βαθύτερο εσωτερικό του κόσμο. Η έπιθετικότης, σαν ψυχαναγκαστική λειτουργία, επιβεβαιώνει την προσκόλληση του ανθρώπου σ’ αυτό κατά του οποίου επιτίθεται. Έτσι όσο αποκρουστική φαίνεται στα μάτια του σύγχρονου ανθρώπου η σκληρή μοναξιά του ασκητικού βιώματος, τόσο περισσότερο προδίδεται μια κάποια βαθύτερη σχέση του με τη μοναξιά αυτή. Γι’ αυτό θα ερωτούσε κανείς μήπως άραγε, όταν καταδικάζει ο σύγχρονος άνθρωπος την ασκητική ησυχία, καταδικάζει την προσωπική του μόνωση που κρύβει ασυνείδητα μέσα στο απύθμενο βάθος της ατομικής του υποστάσεως; Η ψυχολογική λειτουργία της απωθήσεως και της προβολής ασυνειδήτων ψυχικών περιεχομένων μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο να ξεκαθαρίσει τις συγκεχυμένες καταστάσεις που κλείνει μέσα του.

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

«Άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάσηται»

Γράφει ο π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

α) Σημειώναμε την περασμένη εβδομάδα ότι τον θρήνο του παλαιού Αδάμ μετέτρεψε σε ανεκλάλητη χαρά ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, ο οποίος σήκωσε στους ώμους του το βάρος της αλλοτριωμένης ανθρωπότητας και με τον Σταυρό και την Ανάσταση χάρισε σε αυτή τον αγιασμό και τη λύτρωση.
Στο μυστήριο όμως της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού καθοριστικό ρόλο έπαιξε η πάναγνη Μαρία ως εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Ο ιερός υμνογράφος του Ακάθιστου Ύμνου απευθυνόμενος προς αυτήν γράφει: «Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις».

β) Σύμφωνα με τον Συναξαριστή, «ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ως Πατήρ φιλόστοργος, θεωρών το πλάσμα των χειρών αυτού κατατυραννούμενον από τον διάβολον, και κατασυρόμενον εις τα πάθη της ατιμίας, και εις την ειδωλολατρείαν υποκείμενον, ηθέλησε να αποστείλη τον Yιόν του τον μονογενή, τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν, διά να λυτρώση αυτό από τας χείρας του. Ενεπιστεύθη το μυστήριον αυτό εις τον αρχάγγελον Γαβριήλ».

γ) «Όθεν ελθών ο Άγγελος εις πόλιν Nαζαρέτ, είπεν αυτή· Xαίρε κεχαριτωμένη, ο Kύριος μετά σου. H δε Παρθένος προς τον Άγγελον· Iδού η δούλη Kυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου». Με τους λόγους αυτούς η αγνή Μαρία εξ ονόματος όλης της ανθρωπότητας συγκατένευσε στην προαιώνια θεία βουλή. Κι ενώ η παρακοή της προμήτορος Εύας είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό, η υπακοή της ταπεινής κόρης στο μήνυμα του αγγέλου σήμανε την έναρξη μιας νέας σχέσης με Αυτόν.

Φάκελος: Επανάσταση του 1821

Περιεχόμενα του αφιερώματος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 – 25 Μαρτίου 1821

Βίντεο αντίκρουσης με πληθώρα στοιχείων και παραπομπών σε ιστορικές πηγές

Άρθρα στο Αντίβαρο κάτω από το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Άρθρα από το «παλιό Αντίβαρο» Άρθρα – απαντήσεις στη σειρά εκπομπών του ΣΚΑΙ «1821»

Πλούσιος κατάλογος με ντοκουμέντα, φωτογραφίες, πίνακες, σημαίες, μνημεία, αρχειακό υλικό από τη βιβλιοθήκη του Αντίβαρου

Η αρθρογραφία που ακολουθεί καλύπτει εύρος θεμάτων, όπως απομνημονεύματα αγωνιστών, τη συζήτηση για την ημερομηνία της Επανάστασης, το κρυφό σχολειό και τον ρόλο της Εκκλησίας και άλλα.

Περισσότερα: http://www.antibaro.gr/article/1465

Εγκύκλιος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής για την 25η Μαρτίου

amerikiΕγκύκλιο σημείωμα με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος.
Ο Σεβασμιώτατος αναφέρει: 
"Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,
Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη καί λαμπρή Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας οἱ καρδιές μας πλημμυρίζουν ἀπό χαρά καί κατάπληξη βλέποντας τήν ἀπέραντη ἀγάπη καί θεία σοφία τοῦ Κυρίου μας. Τόν προσκυνοῦμε μέ χαρά διότι διά τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ἡ σωτηρία ἀνέτειλε στόν κόσμο. Μένουμε ἔκπληκτοι καθώς βλέπουμε τήν φανέρωση τῆς χάριτός Του μέ τρόπο πού ξεπερνάει τήν ἀνθρώπινη κατανόηση.  
Αὐτή ἡ κατάπληξη ἐνώπιον τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ ἐκφράσθηκε ἀπό τήν Θεοτόκο. Στήν ἀπάντησή της στήν εἴδηση τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ρώτησε, πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεί ἄνδρα οὐ γινώσκω; (Λουκ. 1:31-34).  Αὐτή ἡ ἐρώτηση δέν ἦταν ἔκφραση ἀμφιβολίας ἐκ μέρους τῆς Παρθένου Μαρίας, ἀλλά δέους γιά τό θεῖο σχέδιο τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ. Στούς ὕμνους τῶν Μεγάλων Ἑσπερινῶν ἐπαναλαμβάνουμε τήν ἐρώτησή της πρός τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ: Πῶς φθέγγῃ ῥήματα ὑπὲρ ἄνθρωπον…πῶς γενήσομαι, λέγε μοι χωρίον εὐρύχωρον, καὶ τόπος ἁγιάσματος, τοῦ τοῖς Χερουβὶμ ἐπιβαίνοντος;

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Το ανολοκλήρωτο ’21


ΤΟ ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΟ 21 [1]
Το πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνο,
μοτ. Καθηγητο Πανεπιστημίου θηνν
ΑΠΟ χρόνια δουλεύω αὐτό τό θέμα καί ἔχει συγκεντρωθεῖ ἕνα τεράστιο ὑλικό, ἀρχειακό, ἀδημοσίευτο ἤ καί δημοσιευμένο. Σκοπός τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι νά λειτουργήσειὡς πρόκληση στούς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες. Εἶναι βέβαιο, ὅτι θά δημιουργηθοῦν ὄχι μόνο εὔλογες ἀπορίες, ἀλλά καί ἀντιδράσεις, διότι τό κείμενο συμβάλλει στην ὑπέρβαση τῆς «σιδερωμένης» ἱστορίας, πού θά ᾽λεγε καί ὁ ἀείμνηστος Μακρυγιάννης, ἡ ὁποία διδάσκεται καί ἀναπαράγεται στή σχολική μας ἐκπαίδευση. Ἀλλ᾽ αὐτό εἶναι φυσική ἀπόληξη τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀναγνώσεως τῆς ἱστορίας μας.

Χρειάζεται γι᾽ αὐτό καί ἡ ρωμαίικη-ἑλληνορθόδοξη ἀνάγνωσή της, ἐπί τῇ βάσει τῶν πηγῶν, πού ὄχι μόνο ὑπάρχουν, ἀλλά εἶναι καί πλούσιες. Μιά τέτοια ἀνάγνωση εἶχε πραγματοποιήσει ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης Ρωμανίδης († 2001), καί ἀντιμετωπίσθηκε ἀπό κάποιους μέ βιαιότητα καί κακία, διότι ἐτάραξε τά λιμνάζοντα ὕδατα τῆς καθιερωμένης ἱστοριογραφίας, ἀλλά καί τῆς πολιτικῆς ἀκαμψίας. Σήμερα ὅμως ἴσως εἶναι εὐνοϊκότερες οἱ ἐθνικοκοινωνικές συνθῆκες, γιά νά ἐπαναληφθεῖ τό ἐγχείρημα ἐκείνου. Διότι ἡ Εὐρώπη, στήν ὁποία εἴχαμε ἐναποθέσει «τήν πᾶσαν ἐλπίδα» μας, ἀπεκάλυψε (καί στήν ἐποχή μας) τό ἀληθινό πρόσωπό της.
* * *

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

24 Μαρτίου 2013, Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας), Ἦχος α´

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 44 - 52

44 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 
46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
47 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε. 
48 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. 
49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 50 ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
51 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ
52 καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.


Απολυτίκιον Ήχος β'.

Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, Αιτούμενοι συγχώρεσιν των πταισμάτων ημών βουλήσει γαρ ηυδόκησας ανελθείν εν τω Σταυρώ ίνα ρύση ους έπλασες εκ της δουλείας του εχθρού όθεν ευχαρίστως βοώμεν χαράς επλήρωσας τα πάντα ο σωτήρ ημών ο παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Ορθοδοξίας 
"Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας" σε Ήχο πλ.β΄ και ακολούθως το "Και νυν - Υπερευλογημένη" πάντοτε σε ήχο β΄, από τον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως.
Δόξα: Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
Και νυν: Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.Χ.Ε. Ιωάννης Χαριατίδης
Κυριακή της Ορθοδοξίας 2011


Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, Νόμον ἐδέξατο, καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο, Ἠλίας νηστεύσας, οὐρανοὺς ἀπέκλεισε· τρεῖς δὲ Παῖδες Ἀβραμιαῖοι, τύραννον παρανομοῦντα, διὰ νηστείας ἐνίκησαν. Δι' αὐτῆς καὶ ἡμᾶς Σωτὴρ ἀξίωσον, τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοῶντας· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Moses, after a time of self‐control, received the law and won over the people. Elias, in fasting, caused the closing of the heavens; and the three youths, descendants of Abraham, by fasting overcame the law‐breaking tyrant. Through fasting make us also worthy, O Savior, to arrive at Your Resurrection, as thus we cry aloud, "Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us."

Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας

Η αγία αυτή ημέρα είναι ξεχωριστή, διότι παρά το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτάζει λαμπρά η Ορθοδοξία μας, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Ποιούμε ανάμνηση του κορυφαίου γεγονότος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, το οποίο επισυνέβη το 843 μ.Χ. στο Βυζάντιο, χάρις στην αποφασιστική συμβολή της βασιλίσσης και μετέπειτα αγίας Θεοδώρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεοφίλου (840 - 843 μ.Χ.).
Αναφερόμαστε στη μεγάλη εικονομαχική έριδα, η οποία συντάραξε κυριολεκτικά την Εκκλησία μας για περισσότερα από εκατό χρόνια. Το 726 μ.Χ. ο αυτοκράτωρ Λέων ο Γ' ο Ίσαυρος (717 - 741 μ.Χ.) αποφάσισε να επιφέρει στο κράτος ριζικές μεταρρυθμίσεις. Μια από αυτές ήταν η απαγόρευση προσκύνησης των ιερών εικόνων, επειδή, παίρνοντας αφορμή από ορισμένα ακραία φαινόμενα εικονολατρίας, πίστευε πως η χριστιανική πίστη παρέκλινε στην ειδωλολατρία. Στην ουσία όμως εξέφραζε δικές του ανεικονικές απόψεις, οι οποίες ήταν βαθύτατα επηρεασμένες από την ανεικονική ιουδαϊκή και ισλαμική πίστη. Η αναταραχή ήταν αφάνταστη. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε δύο φοβερά αντιμαχόμενες ομάδες, τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες. Οι διώξεις φοβερές. Μεγάλες πατερικές μορφές ανάλαβαν να υπερασπίσουν την ορθόδοξη πίστη. Στα 787 μ.Χ. συγκλήθηκε η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διατύπωσε με ακρίβεια την οφειλόμενη τιμή στις ιερές εικόνες. Σε αυτή επίσης διευκρινίστηκαν και άλλα δυσνόητα σημεία της χριστιανικής πίστεως, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του ορθοδόξου δόγματος και να ομιλούμε για θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας.

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Η εισήγηση του κ. Σταμάτη Πορτελάνου στο Συνέδριο για το ΜτΘ στη Θεσσαλονίκη


Η εισήγηση με θέμα: «Κουλτούρα, πλουραλισμός και θρησκευτική αγωγή», του κ. Σταμάτη Πορτελάνου, Λέκτορα Διδακτικής των Θρησκευτικών - Θρησκειολογίας,
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις. 

Συνέδριο για το ΜτΘ - Ομιλία κ. Νικολάου Ιντζεσίλογλου


H ομιλία - Παρέμβαση του κ. Νικολάου Ιντζεσίλογλου, Καθηγητή Νομικής, Προσκοσμήτορα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.,
Προέδρου της 2ης Συνεδρίας του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (Με όρους Λούμπεν προλεταριάτου)

Χρήστου Παπαδημητρίου
Κοινωνιολόγου-Οικονομολόγου


Τούτη την καθημερινότητα και ανεκδιήγητη προβληματική την γέννησε και την δημιούργησε η μεταπολιτευτική πολιτική ανομία.
Τούτο σημαίνει ότι «Επίορκοι και ανίκανοι κατά νόμο λειτουργοί», από όλες τις με υψηλές αμοιβές εξουσίες του δήθεν κράτους δικαίου με τιποτένια χαρακτηριστικά, έζησαν βίο ανθόσπαρτο, και βέβαια σήμερα θα περίμενα εγώ αλλά και ο κάθε ευνομούμενος πολίτης την ένοχη σιωπή των έως ότου πιθανότατα έρθει η παραδειγματική των τιμωρία, ως αυτή του ανεγκέφαλου συν τοις άλλοις και αμοραλιστή δημάρχου Θεσσαλονίκης…
Αντιθέτως πολιτικά ερπετά, πρυτάνεις και αρχιμανδρίτες, απόστρατοι κομματικά δηλητηριασμένοι, αλλά και μισθωτοί αρθρογράφοι, και όχι μόνο, χωρίς ντροπή, και χωρίς ενδοιασμούς επιχειρούν ως άλλοι κομπογιαννίτες να ενημερώσουν να μορφώσουν να πληροφορήσουν… οι άθλιοι.
Την Δημοκρατία όμως όταν την “λιβανίζουν” χθεσινοί κλεπταποδόχοι και σημερινοί απατεωνίσκοι ,τότε αυτό προβληματίζει εντονότερα ,από την εργολαβική υποστήριξη πληρωμένων αναφορών & αναληθειών από κλίκα ερμαφρόδιτων ελλήνων, υπηρετούντων από την κορυφή μέχρι την βάση της διοικητικής πυραμίδας την χώρα μας.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Το “έντιμον οσπήτιον” των κυρίων Ιακώβου και Σαμψών Ρικάρδου και το “χαβιάρι” του Γιάννη Σμαραγδή

Γιάννης ΣμαραγδήςΠρόσφατα ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε πως βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής, λόγω εισπρακτικής δυστοκίας στην τελευταία του ταινία “Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι”. Απέδωσε δε την κατάσταση αυτή σε μια γενικότερη κακόβουλη κριτική. Είναι αδύνατον να εκτιμήσουμε κατά πόσον η διανομή, η σκηνοθεσία, το σενάριο ή κάποιοι άλλοι λόγοι, κράτησαν θεατές μακριά από τις αίθουσες προβολής. Μπορούμε όμως να εκφράσουμε μια άποψη για την συγκεκριμένη τάση των κριτικών που έγινε αισθητή, μια και ήταν δημόσια. Η τάση αυτή αναδείκνυε το εξής νόημα: η ταινία υστερεί τόσο πολύ στα τεχνικά-αισθητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα, αποκλείεται και το παραμικρό σχόλιο, σχετικά με το κορυφαίο ιστορικό γεγονός και την προβολή του στο σήμερα. Έτσι, ενώ θα περίμενε κάποιος μια κριτική από την ιστορική σκοπιά, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Σαν να ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο της ιστορίας ο Βαρβάκης, σαν να ήταν πασίγνωστα τα του εμφυλίου πολέμου και του δανείου στην διάρκεια της Επανάστασης, η συζήτηση εγκλωβίστηκε στα “κινηματογραφικά”. Σ’ αυτό βέβαια βοήθησε και η στόχευση του Σμαραγδή ο οποίος δεν ακολούθησε την ιστορία αλλά τον ψυχισμό του Βαρβάκη, όμως και πάλι προκαλεί εντύπωση η απουσία σχολίων που συσχετίζουν τα θέματα της ταινίας με το σήμερα. Το καστ, η προφορά των ηθοποιών, το βεστιάριο, το σενάριο και ο “παλιομοδιτισμός” εμφανίστηκαν για κάποιους να είναι τα μόνα αξιοπρόσεκτα στοιχεία μιας ταινίας, που, ενώ επιλέγει να ακολουθήσει “την διαδρομή της ψυχής του Βαρβάκη”, τελικά σημαδεύεται, επειδή περνάει ξυστά από τα άγνωστα, κορυφαία ιστορικά γεγονότα, που σχετίζονται άμεσα και με την σημερινή πραγματικότητα.

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε σωστά ότι η ανάδειξη του Βαρβάκη σε “ευεργέτη” (ήδη από το 1824) υπαγορεύτηκε από την ανάγκη εξαφάνισης του Βαρβάκη-επαναστάτη. Η ταινία επικεντρώθηκε

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Η εισήγηση του κ. Τριαντάφυλλου Σιούλη στο Συνέδριο για το ΜτΘ στη Θεσσαλονίκη


Η εισήγηση του κ. Τριαντάφυλλου Σιούλη, Διδάκτορα φιλολογίας, Θεολόγου, Συμβούλου Θεολόγων Περιφέρειας Ηπείρου στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.

Το ΦΕΚ για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Οι άρρωστοι Κατηχητές

Στήν πρόσφατη Ιεραρχία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (21-2-2013) ο Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλος εισηγήθηκε τό θέμα «προβληματισμοί διά τήν Κατήχησιν», μέ γνώση καί επιχειρήματα, μέ γλαφυρό καί ωραίο τρόπο.

Η Κατήχηση είναι μιά σημαντική πράξη τής Εκκλησίας πού γίνεται πρό τού Βαπτίσματος καί μετά από αυτό, είναι μύηση στήν ζωή τής Εκκλησίας, καί αποβλέπει στήν ανάπτυξη τής πνευματικής ζωής, γιά νά φθάση ο άνθρωπος «εις τήν ενότητα τής πίστεως καί τής επιγνώσεως τού υιού τού Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας τού πληρώματος τού Χριστού» (Εφ. δ', 13), δηλαδή στήν θέωση. Τό έργο τής Κατηχήσεως ασχολείται μέ όλες τίς ηλικίες, τούς νέους καί τούς ενήλικες, τούς άνδρες καί τίς γυναίκες, τούς σοφούς καί τούς αγραμμάτους. Ουσιαστικά η Κατήχηση είναι η ποιμαντική τής Εκκλησίας.

Ρωμηοσύνη - ησυχασμός

Η Ρωμηοσύνη συνδέεται στενά μέ τόν ησυχασμό. Οι Ρωμηοί Πατέρες ήταν ησυχαστές καί όχι στοχαστές. Έτσι ερμήνευε ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης τήν Ρωμηοσύνη.

Σέ μιά προφορική ομιλία του αναφερόμενος στόν ειδικό γιά ορθόδοξα θέματα Λατίνο Jugie (Ζιουζί) έλεγε ότι αυτός ανήγγειλε τόν θάνατο τής Ρωμηοσύνης καί τού ησυχασμού στήν Ελλάδα. Καί έλεγε ο π. Ιωάννης: «Καί δέν νομίζω ότι πάνε τυχαία αυτά τά θέματα, ησυχασμός-Ρωμηοσύνη. Οπότε τό σχέδιο ήταν, νά σβύση καί τό ένα καί τό άλλο μαζί. Αυτό είναι τό σχέδιο».

Αυτό σημαίνει ότι η Ρωμηοσύνη, κατά τόν π. Ιωάννη Ρωμανίδη, δέν κινείται σέ εθνοφυλετικά πλαίσια, αφού ο Ρωμηός-ησυχαστής έχει ελευθερωθή από τήν φιλαυτία καί διακρίνεται γιά τήν φιλοθεΐα καί τήν φιλανθρωπία, τήν ανιδιοτελή αγάπη καί γι’ αυτό δέν είναι εθνοφυλετικός.

Ο Χριστιανός, πού ζή μέσα στήν Εκκλησία μέ τά Μυστήρια καί τόν ησυχαστικό τρόπο ζωής, αποκτά τό χάρισμα τής υιοθεσίας καί υπερβαίνει όλες τίς διακρίσεις πού είναι αποτέλεσμα τής πτώσεως τών Πρωτοπλάστων. Ο

Κωνσταντίνος Μπασέτας, Το πνευματικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και η διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών

Η εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Μπασέτα, Ομότιμου Καθηγητή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.
Ζωηφόρος

Ηρακλής Ρεράκης, Εισαγωγή στη δομή και το περιεχόμενο του προτεινόμενου Προγράμματος Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί και επισημάνσεις

Η εισήγηση του κ. Ηρακλή Ρεράκη, Καθηγητή Παιδαγωγικής - Χριστιανικής Παιδαγωγικής, του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 – 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.
Ζωηφόρος

Μάθε παιδί μου γράμματα

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία για την Παιδεία των Ελληνοπαίδων. Οι σημερινοί ηλικιωμένοι από την εισαγγελική τους έδρα μυδραλιοβολούν τους νεότερούς τους στην ηλικία για την φτώχεια της γλώσσας που μιλάνε και για την δηλητηριασμένη με τον κρατισμό και την ήσσονα προσπάθεια συμπεριφορά τους. Ξεχνούν όμως ότι υπεύθυνοι για την τραγική αυτή κατάσταση είναι οι ίδιοι! Ξεχνούν ότι οι σημερινοί τριαντάρηδες και σαραντάρηδες (η γενιά του κ. Τσίπρα δηλαδή) "γαλουχήθηκαν" στα νάματα του τριτοκοσμικού σοσιαλισμού από τα σχολικά προγράμματα της δεκαετίας του 1980. Θυμίζουμε τι διδάσκονταν τότε τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου:

-Εργασία σημαίνει κατάθλιψη και καταπίεση.

-Η επιχείρηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά κλοπή και εκμετάλλευση.

-Η κατάληψη είναι η λύση στην αδικία.

-Στις σοσιαλιστικές χώρες υπάρχει ευδαιμονία, ενώ στις καπιταλιστικές φτώχεια και δυστυχία.

-Αξιόλογοι λογοτέχνες είναι οι κομμουνιστές, όπως ο Αραγκόν και ο Μπρεχτ.

-Ότι το κράτος προσφέρει στους πολίτες φθηνά αγαθά μεγάλης σημασίας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, όπως επίσης άψογη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υψηλά ποσά για την καλή λειτουργία των σχολείων…

Πως ζωγραφίζουμε μιά Αγιογραφία-Δεύτερο Στάδιο (video με αγιογράφηση εικόνας του Χριστού)

Γραψίματα και Λάμματα.
Μετά τους προπλασμούς, μετά κάνουμε το γράψιμο.
Γράψιμο είναι οι σκούρες γραμμές που περιβάλουμε την εικόνα και ανοίγουν το δρόμο προς το φως.
Λάμματα λέμε τα φωτεινότερα στρώματα βαφής που μπαίνουν πάνω απ τον προπλασμό (λάμμα=λάμψη).

Σε «εγκάρδιο κλίμα» δείπνησαν Φραγκίσκος Α' και Βαρθολομαίος

Σε «πολύ εγκάρδιο, χριστιανικό κλίμα» δείπνησε χθες βράδυ ο Πάπας Φραγκίσκος Α' με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Βατικανό, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ.

Το δείπνο διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες. Τόσο ο αργεντινός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας όσο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαμένουν στο εσωτερικό του Βατικανού, στον Οίκο της Αγίας Μάρτας (Domus Santae Marteae) όπου κατέλυσαν οι εκλέκτορες καρδινάλιοι κατά την διάρκεια του κογκλάβιου.

Η ιταλική RAI υπογράμμισε ότι «η στάση και οι πρώτες του κινήσεις δείχνουν ότι σημείο αναφοράς του πάπα Φραγκίσκου Α' φέρεται να είναι ένα εκκλησιαστικό σύστημα στην κορυφή του οποίου να μπορεί να βρίσκεται ένας "πρώτος μεταξύ ίσων"»(primus inter pares, στα λατινικά). Αυτό είναι ένα οργανωτικό οικοδόμημα που ιστορικά ταυτίζεται με την παράδοση της Ορθοδοξίας.

Ο νέος Ποντίφικας δεν αυτοχαρακτηρίστηκε Πάπας, αλλά «επίσκοπος της Ρώμης και διάδοχος του Πέτρου». Σε άλλη μια συμβολικού χαρακτήρα κίνηση, ανακοινώθηκε ότι στο οικόσημο που θα συμβολίζει την θητεία του δεν συμπεριλαμβάνονται τα τρία στέμματα που συνδέονται με την παπική εξουσία. Επελέγησαν μόνον τα κλειδιά του Αγίου Πέτρου και η αρχαία μίτρα του επισκόπου της Ρώμης.

 http://www.tanea.gr/news/world/article/5007293/se-egkardio-klima-deipnhsan-fragkiskos-a-kai-bartholomaios/

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Η Ορθόδοξη Εικόνα: Η παράδοση της πίστεως στην εκκλησιαστική τέχνη

Religious Painter
Του Αρχιμ. Αμβροσίου Γκορέλωβ

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατήρησε ακέραιο ένα τεράστιο πνευματικό πλούτο, τόσο στον χώρο του λειτουργικού βίου και της πατερικής σκέψης, όσο και στον χώρο της εκκλησιαστικής τέχνης.
Γνωρίζουμε, ότι η προσκύνηση των εικόνων κατέχει μια πολύ σημαντική θέση στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και αυτό διότι η εικόνα δεν είναι μια απλή απεικόνιση, ούτε μια διακόσμηση, ούτε ακόμα μια εικονογράφηση της Αγίας Γραφής. Είναι κάτι περισσότερο: είναι ισότιμη προς το ευαγγελικό μήνυμα, είναι ένα λατρευτικό σκεύος, που συμμετέχει ολόκληρο στη λειτουργική ζωή. Έτσι εξηγείται η σπουδαιότητα, που η Εκκλησία αποδίδει στην απεικόνιση και όχι σε οποιανδήποτε αναπαράσταση, αλλά στη συγκεκριμένη απεικόνιση των ιερών εικόνων.
Ο σημαντικός ρόλος της εικόνας φαίνεται φανερά στο πέρασμα της ιστορίας, κατά την πάλη της Εκκλησίας εναντίον της ειδωλολατρίας και των αιρέσεων και, ιδιαιτέρως, στον μεγάλο αριθμό μαρτύρων και ομολογητών κατά τη διάρκεια της Εικονομαχικής περιόδου (8ος-9ος αι.).

ΠΑΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1821

paleonpatronΚωνσταντίνος Χολέβας- Πολιτικός Επιστήμων

ΠΑΜΕ σαν άλλοτε! Το ΚΚΕ, αντί να ζητήσει συγγνώμην για την άθλια θέση που κράτησε από το 1924 έως το 1949 υπέρ της αποσχίσεως της Μακεδονίας και της Θράκης από την Ελλάδα, έβαλε τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ να ξαναγράψουν την ιστορία του 1821 με μαρξισμό και θράσος. Σε μία εποχή που η οικονομική κρίση καθιστά απαραίτητη την εθνική ομοψυχία, οι νοσταλγοί του Στάλιν ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους εθνοαποδομητές άλλων ιδεολογιών και συμπλέουν με τους διεθνείς κερδοσκόπους-χρηματιστές, οι οποίοι θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία των Βαλκανίων εις βάρος των εθνικών μας δικαίων.
Η προκήρυξη των εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ προς τους μαθητές βρίθει ιστορικών λαθών και φανατισμού. Για τον μεν φανατισμό ας λάβουν τα μέτρα τους οι γονείς των παιδιών και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά για τις ιστορικές ανακρίβειες καλόν είναι να θυμίσουμε ορισμένα γεγονότα στον λίγο χώρο που διαθέτουμε:

Νέο Αρχονταρίκι: “Η συνέχεια του ελληνισμού” (βίντεο)


Στην τρίτη εκπομπή του Νέου Αρχονταρικιού, ο υπεύθυνος και παρουσιαστής τής εκπομπής Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, βρέθηκε στο ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Καλαβρύτων και συζήτησε για την διαχρονικότητα του ορθόδοξου ελληνισμού με τους Γιώργο Καραμπελιά και Κωνσταντίνο Χολέβα.

 http://ardin-rixi.gr/archives/11440

Το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Μάθημα των Θρησκευτικών

Η ιστοσελίδα www.zoiforos.gr  ξεκινάει σήμερα να παρουσιάζει σε βίντεο τις εργασίες του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου για το Μάθημα των Θρησκευτικών
που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής -- Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στις 11 -- 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί -- Επισημάνσεις -- Προτάσεις.
Σήμερα η έναρξη και οι χαιρετισμοί του Συνεδρίου.
Θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις των ομιλητών.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Τί είναι η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία;

agia-potiria
Η Εκκλησία μας καθόρισε όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελείται μία άλλη Λειτουργία, η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.
Κατά τη Λειτουργία αυτή δεν τελείται Θυσία, δε γίνεται δηλαδή μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού.

Τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος είναι έτοιμα, έχουν προαγιασθή (γι' αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) κατά την προηγηθείσα θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι πλέον Σώμα και Αίμα Χριστού, και απλώς προσφέρονται προς μετάληψη στους πιστούς.

Ο Ιερέας καθ' εκάστη Κυριακή κόπτει από το πρόσφορο τον λεγόμενο «Αμνόν», δηλαδή το τετράγωνο εκείνο τεμάχιο της σφραγίδας που γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, και το τοποθετεί επάνω στο ιερό Δισκάριο.

Μετ' ολίγο, κατά τη στιγμή του «Σε υμνούμεν...», το τεμάχιον αυτό του άρτου θα μεταβληθεί δια της ευλογίας του Ιερέως σε αυτό τούτο το Σώμα του Κυρίου, όπως και ο οίνος, που είναι στο ιερό Ποτήριο, θα μεταβληθεί και αυτός σε αυτό τούτο το Αίμα του Κυρίου.

Ορθοδοξία και Ελλάδα

Γράφει ο μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης

Δεν επιτρέπεται να ντρεπόμαστε που γεννηθήκαμε Έλληνες. Άλλοι θα πρέπει να ντρέπονται. Παρά τα λάθη συνανθρώπων μας δεν παύουμε να έχουμε μία πανάρχαιη ιστορία, έναν άφθαστο πολιτισμό, μία αγιοτρόφο ορθοδοξία. Ο φιλοσοφικός στοχασμός, η ωραία γλώσσα, η τέχνη, η ποίηση έφθασαν στα ύψη. Η αγάπη για την ελευθερία, ο σεβασμός του άλλου, το φιλάρετο και φιλόκαλο χαρακτήριζαν τους Έλληνες. Η εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, το άγιο φιλότιμο, η θεολογία του προσώπου, η πανευφρόσυνη ορθοδοξία. Ασφαλώς και δεν θα πρέπει να κομπορρημονούμε στις δάφνες του ιερού παρελθόντος, αλλά θα πρέπει να συνεχίζουμε την ηρωοτρόφο και αγιοτρόφο παράδοση.

Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η ορθόδοξη πίστη έδωσαν την αγαστή ελληνορθοδοξία. Ο Σωκράτης έλεγε πως τιμιότερο από τους γονείς είναι η πατρίδα. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα αξιοθαύμαστα «Απομνημονεύματά» του έλεγε πως γλυκύτερο πράγμα από την πατρίδα και τη θρησκεία δεν υπάρχει. Αγάπη στην πατρίδα και την πίστη συμπορεύονται. Ποτέ η πίστη δεν υπερέχει της πατρίδας. Η ορθοδοξία δεν είναι ελληνική αλλά οικουμενική. Η
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...