Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Απάλειψη τοῦ προοιμίου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τής ἐπίκλησης στὴν Ἁγία Τριάδα.Ο Β. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(Από Κόνιτσα) (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ!

Σχόλιο: Σὲ προσφάτως κυκλοφορηθεῖσα πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος μεταξύ τῶν ἀλλαγῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπάλειψη τοῦ προοιμίου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὴν ἐπίκληση στὴν Ἁγία Τριάδα. 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἀγαπημένο μου... Σύνταγμα", 

τοῦ Βασιλείου Νικοπούλου, πρώην Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου 

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἐπεβλήθηκε πλέον στὴν συνταγματική μας ἱστορία καὶ παρὰ τὸ ὅτι αὐτὸ δὲν ἀναθεωρήθηκε ἀπὸ καμιὰ ἀναθεωρητικὴ βουλή, γιὰ τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους θὰ ἐκθέσουμε παρακάτω, ἐντούτοις τὸ καθιερωμένο πλέον αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιο παραθεωρεῖται συστηματικῶς καὶ ἐνίοτε σκοπίμως!
Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν πολιτειακὴ ὀργάνωση καὶ τὴν θρησκευτικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων γεγονός, τῆς ψηφίσεως δηλαδὴ τοῦ Συντάγματος εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, παρὰ τὴν τεράστια σημασία ποὺ ἔχει τόσο ἀπὸ ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ καθαρῶς συνταγματικῆς ἀπόψεως, δὲν εἶναι ἐντούτοις τόσο εὐρέως γνωστό, ὅσο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων τὸ ἀγνοεῖ! Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ὀλίγοι το γνωρίζουν δὲν ἔχουν πλήρη καὶ σαφῆ γνώση τῆς συνταγματικῆς του ἰσχύος καὶ σπουδαιότητας. Ἡ Ἄγνοια αὐτὴ τοῦ Λαοῦ κυρίως, ἀλλὰ καὶ τῶν πολλῶν μὴ εἰδικῶν περὶ τὰ συνταγματικὰ ζητήματα, τόσο γιὰ τὴν ὕπαρξη θρησκευτικοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου, ὅσο καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀκριβή σημασία του, καθίσταται φανερή, ἐκτός τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς χαρακτηριστικό: κάθε φορᾶ ποὺ προκύπτει θέμα θέσης καὶ ὑπεράσπισης κάποιου θρησκευτικοῦ καὶ εἰδκώτερα Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ζητήματος ἐπικαλοῦνται ὅλοι συνήθως τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο.... 

ἀναγνωρίζει ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα ἐκείνη τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ προσπαθοῦν ἀπὸ αὐτὸ κυρίως, ἂν ὄχι ἀποκλειστικῶς νὰ ἀντλήσουν νομικὰ καὶ μάλιστα συνταγματικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῶν ἀπόψεών τους, χωρὶς κανεὶς σχεδὸν νὰ προσφεύγει στὸ θρησκευτικὸ καὶ εἰδικώτερα τὸ Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπορρέει τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο, ὅπως θὰ ἀναπτυχθεῖ στὴν συνέχεια θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντλήσουν περισσότερα καὶ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα κι αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἄγνοια τῶν πολλῶν ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ γύρω ἀπὸ τὸ συνταγματικὸ προοίμιο. 

Ἡ ἄγνοια αὐτὴ τῶν πολλῶν γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ πολὺ περισσότερο βεβαίως γιὰ τὴν ἰσχὺ καὶ σπουδαιότητα τοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου, ὀφείλεται σὲ πολλοὺς λόγους, κυρίως ὅμως στὸ γεγονὸς ὅτι κανεὶς ἀπὸ τούς ὑπευθύνους δὲν φρόντισε ποτὲ νὰ δοθεῖ ἡ δέουσα δημοσιότητα στὸ γεγονὸς αὐτό, τῆς ὑπάρξεως δηλαδὴ θρησκευτικοῦ-χριστιανικοῦ προοιμίου στὸ Σύνταγμά μας, καὶ νὰ ἀναλυθεῖ βεβαίως ἡ σημασία του κυρίως στὰ λεγόμενα μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀλλὰ καὶ στὰ σχολεῖα στὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ διδάσκονται οἱ βασικὲς καὶ θεμελιώδεις ἀξίες στὶς ὁποῖες στηρίζεται τὸ Σύνταγμά μας. 

Τὸ προοίμιο ὅμως τοῦ Συντάγματος ἀγνοεῖται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ πάντως τοὺς μὴ εἰδικοὺς οἱ ὁποῖοι σὲ τελευταία ἀνάλυση μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν ἀγνοοῦν τὸ ζήτημα αὐτὸ μὲ δική του εὐθύνη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, καὶ μάλιστα καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς συνταγματολόγους, κι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπελπιστικὰ δυσάρεστο! Διότι αὐτοὶ αὐτοὶ δὲν ἀγνοοῦν τὸ θέμα ἀπὸ ἔλλειψη ἐνημέρωσης, ἀλλὰ ἡ ἄγνοιά τους ὀφείλεται σὲ ἠθελημένη καὶ ἐνσυνείδητη ἀρνητικὴ τοποθέτησή τους ἀπέναντι στὸ τεράστιο αὐτὸ συνταγματικὸ θέμα! Οἱ εἰδικοὶ συνταγματολόγοι δὲν ἀγνοοῦν τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος, ἀντίθετα τό γνωρίζουν καλῶς ἀλλὰ τὸ περιφρονοῦν ὡς κάτι περιττὸ καὶ ἄχρηστο. Ἀφοῦ, ὅπως θὰ ποῦμε στὴ συνέχεια, τὸ ἀπογυμνώνουν ἀπὸ ὁποιοδήποτε νομικὸ περιεχόμενο, τὸ ἀπαξιώνουν ἐντελῶς, μὴ καταδεχόμενοι οἱ περισσότεροι νὰ τοῦ ἀφιερώσουν ἔστω καὶ λίγες γραμμὲς στὰ συγγράματά τους.

ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...