Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Γεώργιος Κρίππας, Διαμαρτυρία κατά της ΑΠΠΔ επί θέματος επιλυθέντος από τη Δικαιοσύνη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΠΠΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΥΝΤΑΓΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΗ 35
174 55 ΑΛΙΜΟΣ
τηλεφ. 2111 029275 (γραφ.)
κιν. 69 48 240 140
FΑΧ 2106851 576
e-mail: gm@aepi.gr

Αθήνα 4 Αυγούστου 2015

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία κατά της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δια πράξη της επί θέματος επιλυθέντος υπό της Δικαιοσύνης, όπερ και αποσιωπά (άλλως παρέλειψε, να ερευνήσει, εάν της υποθέσεως αυτής επελήφθη η δικαιοσύνη και τι απόφαση εξέδωσε)

Προς
Αξιότιμον
κ. Ν. Παρασκευόπουλον Υπουργόν Δικαιοσύνης
Ενταύθα
(υπό τη ιδιότητα του ως Υπουργού, εις τον οποίον υπάγεται η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατ' άρθρον 15 παρ. 2 του Ν 2472/1997)
Κοινοποίηση
1) Αρχήν Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ενταύθα
2) Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Πολιτισμού
3) Πανελλήνιον Ένωση Θεολόγων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Λαμβάνω την τιμήν, να σας αναφέρω, ότι τυγχάνω άμισθος νομικός σύμβουλος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), κατ' εντολήν της οποίας και σας υποβάλλω την παρούσα μου. Πρόκειται περί της εξής (απαραδέκτου και παρανόμου κατά την επιστημονικήν μου άποψη) ενεργείας της Αρχής Προστ. Προσωπ. Δεδομένων. Η εν λόγω Αρχή δια της υπ' αριθ. Γ/ΈΞ/953-1/15-06-2015 πράξεως της (την οποίαν και σας υποβάλλω συνημμένως) λαμβάνει θέση επί του θέματος της απαλλαγής ή μη από το μάθημα των θρησκευτικών των Ορθοδόξων μαθητών (και όχι των ετεροδόξων, ετεροθρήσκων ή άθεων οι οποίοι εξ υπαρχής ήδη απαλλάσσονται). Η Αρχή Προστ. Προσωπ. Δεδομένων δια της συνημμένης πράξεως της αποφαίνεται, ότι από το μάθημα των θρησκευτικών απαλλάσσονται και οι ορθόδοξοι μαθηταί, καθ΄ όσον άλλως δήθεν παραβιάζεται ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όμως το θέμα αυτό το έχει τελεσιδίκως επιλύσει η δικαιοσύνη δια δύο αποφάσεων της, των εξής:

α) Δια της αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Χανίων 115/2012, αποφαινομένης ότι οι ορθόδοξοι μαθηταί ουδέποτε απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, έστω και αν επικαλεσθούν λόγους συνειδήσεως.

Προσθέτει δε, ότι εάν παρά ταύτα επικαλεσθούν λόγους συνειδήσεως (δι' υπευθύνου δηλώσεώς τους), τεκμαίρεται, ότι διαπράττουν το έγκλημα της υποβολής ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον δημοσίας αρχής (ή οι γονείς τους εάν οι ίδιοι είναι ανήλικοι), το οποίον διώκεται ποινικώς κατ΄ άρθρον 22 παρ. 6 του Ν, 1599/1986. Και προς επίρρωση της απόψεως αυτής παραπέμπε: σε ιδική μου επιστημονική και ad hoc μελέτη, την οποίαν και κατονομάζει. Συνημμένως σας υποβάλλω και την εν λόγω απόφαση και την παραπεμπομένην μελέτην μου. Υπ' όψιν ότι η εν λόγω απόφαση του Διοικ. Εφετείου Χανίων ισχύει πανελληνίως και όχι τοπικώς (Νόμος 702/1977 άρθρον 3 παρ. 4).

β) Επειδή δε το Υπ. Παιδείας εις εγκύκλιον που εξέδωσε μετά την δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, δεν ξεκαθάρισε, εάν απαλλάσσονται ή όχι και οι ορθόδοξοι μαθηταί από το μάθημα των θρησκευτικών, επηκολούθησε και νέα προσφυγή εις το ίδιο Δικαστήριο (κρίνον συμβουλίω κατ΄ άρθρον 2 του Ν. 3068/2001), όπερ διά της αποφάσεως του 1/2015 απεφάνθη, ότι με την νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπ. Παιδείας (υπ' αριθ. 12773/42/23 01.2015) -δια της οποίας αποφαίνεται, ότι οι ορθόδοξοι μαθηταί δεν απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών- συνεμορφώθη πλήρως προς την αρχικήν απόφαση του ιδίου Δικ/ρίου 115/2012. Ως γνωστόν δε η εν λόγω απόφαση (115/2012) είναι τελεσίδικος και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσον (Ν. 702/1977 άρθρον 5Α προστεθέν δι' άρθρου 3 του Ν 2944/2001 και αντικατασταθέν δι΄ άρθρου 49 παρ. 6 του Ν. 3859/2008 και αντικστασταθέν εκ νέου δι΄ άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 3900/2010).

Κατ' ακαλουθίαν των ανωτέρω διαμαρτυρόμεθα, διότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παραπέμπει εις την Ολομέλεια το ως άνω θέμα αποσιωπούσα, ότι τούτο ελύθη τελεσιδίκως υπό ad hoc δικαστικών αποφάσεων (άλλως παραλείψασα να ερευνήσει, εάν επί του εν λόγω θέματος απεφάνθη η δικαιοσύνη). Επισημαίνουμε δε επιπροσθέτως, ότι διά της ιδίας πράξεως της η Αρχή Προστ. Πρασωπ. Δεδομένων καίτοι ερευνά θέμα αφορών ορθοδόξους μαθητές και μόνον, λαμβάνει υπ' όψιν και τις απόψεις της Ενώσεως Αθέων, η οποία (ως προκύπτει εκ του τίτλου της) εκπροσωπεί τους άθεους και μόνον και όχι τους ορθοδόξους μαθητές, του οποίους και δεν εκπροσωπεί. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, παρακαλώ, όπως ευαρεστούμενος υπενθυμίσετε εις την εν προκειμένω ανεξάρτητη αρχή, ότι δεν έχει καμμίαν αρμοδιότητα, να επεμβαίνει επί θεμάτων κριθέντων υπό της δικαιοσύνης και μάλιστα τελεσιδίκως.

Συνημμένως σας υποβάλλω:

α) Την απόφαση του Διοικ. Εφετείου Χανίων 115/2012,

β) Την επιστημονικήν μου μελέτην, εις την οποίαν ρητώς και ονομαστικώς παραπέμπει η εν λόγω απόφαση, προκειμένου να στηρίξει την άποψη της, ότι ο ορθόδοξος μαθητής αιτούμενος απαλλαγήν από το μάθημα των θρησκευτικών διαπράττει το έγκλημα της υποβολής ψευδούς δηλώσεως ενώπιον δημοσίας Αρχής (τιμωρούμενο ποινικώς κατ' άρθρον 22 παρ. 8 του Ν. 1599/1936),

γ) Την απόφαση 1/2015 του ιδίου ως άνω Δικ/ρίου (εκδοθείσαν εν συμβουλίω κατ΄ άρθρον 2 του Ν. 3068/2002), την υπ' αριθ. Γ/ΕΞ/953-1/16.0602015 καταγγελλόμενη πράξη της Αρχής Προστ. Πρ. Δεδομένων.

Η Αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλείται, να λάβει υπ' όψιν της πέραν των όσων επικαλείται και τις ad hoc δικαστικές αποφάσεις.

Με την παράκληση όπως μεριμνήσετε δια την αποκατάσταση της νομιμότητας, διατελώ

Μετά τιμής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΠΠΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΥΝΤΑΓΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

2 σχόλια:

  1. ;"Η ἐνέργεια τῆς ΑΠΠΔ εἶναι ἀντίθετη μέ τό σκοπό ἱδρύσεώς της.Ἡ ΑΠΠΔ καλεῖται νά προστατεύῃ τούς Μαθητάς ἀπό ὅλους ἐκείνους τούς ἀθέους,πού ὑπονομεύουν δολίως τήν προσπάθειά τους νά διαμορφώσουν τό χαρακτῆρα τους καί νά γίνουν καλοί κἀγαθοί καί χρηστοί πολίτες. Οἱ μικρά αὐτή μειονότης τῶν ἀθέων,προσβάλλει τή θρησκευτική πεποίθησι τῶν ὀρθοδόξων Μαθητῶν καί χρέος τῆς ΑΠΠΔ εἶναι νά προστατεύσῃ τούς ὀρθοδόξους Μαθητάς ἀπό τίς προσβολές τῶν ἀνεγκέφαλων Γραικύλων Ἀθέων,πού ὑποσκάπτουν τά θεμέλεια τῆς Πατρίδος μας,μέ σκοπό νά ὑπηρετήσουν τά συμφέροντα τῶν Σκοτεινῶν Δυνάμεων, τῶν ἐχθρῶν μας, πού φθονοῦν καί θέλουν νά ἀφανίσουν τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία.Οἱ ἄθεοι, οἱ πληρωμένοι αὐτοί Ἐφιάλτες΄δέν ἔχουν λόγο στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Καί ἀπορῶ,πῶς τό Ὑπουργεῖο Παιδείς καί Θρησκευμάτων καί ἠ ΑΠΠΔ δέχονται ή καί ἐπηρεάζονται ἀπό 'Αθέους καί βάναυσα μᾶς ταλαιπωρουν.Πενᾶμε δύσκολες μέρες.Παρακαλῶ τούς ὑπευθύνους τῆς ΑΠΠΔ.καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας , νά προσέξουν καί νά μή προσβάλλουν τόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Λαό, μέ ἄστοχες καί προσβλητικές ἐνεργειες, διότι ὑπάρχει κίνδυνος νά ξεσπάσῃ ,ὄχι μόνον ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ,ἀλλάκαί ἡ ὀργή τοῦ Λαοῦ, μέ καταστρεπτικές συνέπειες γιά ὅλους μας, δεδομένου ὄντος ὅτι «τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυγόν δέν ὑποφέρει».

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Θἄθελα νά προσθέσω ἀκόμη κάτι στό παραπάνω σχόλιό μου, πού τό θεωρῶ ἀναγκαῖο.Στήν πατρίδα μας, τήν κοιτίδα τοῦ Πολιτισμοῦ, στήν Πατρίδα τῶν Πατρίδων, δόθηκε ἀπό τό Θεό ἡ Χάρις νά κηρύξῃ τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης. Καί σαὐτό τόν ἁγιασμένο τόπο ζοῦνε κατά 99% Ὀρθόδοξοι Χριστιανοι.Χρέος τῶν Κυβερνώντων αὐτόν τόν τόπο εἶναι νά σέβονται καί νά προστατεύουν τίς αἰώνιες Ἀξίες καί τά Ἰδανικά τῆς Ρωμιοσύνης καί νά μή ἐπιτρέπουν σέ ἀθέους νά προσβάλουν τό ἱερό, τό ὀρθόδοξο Θρησκευτικό συναίσθημα στίς ἁγνές ψυχές τῶν Ἑλληνοπαίδων.Τό Γένος θριάμβευσε πολεμῶντας πάντοτε γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστι τήν ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία. Τό Χρέος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τῆς ΑΠΠΔ εἷναι νά τηροῦν τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τοῦ Κράτους καί νά προστατεύουν τήν Νέα Γενιά ἀπό τούς παντοειδεῖς διαφθορεῖς ,ἀνηθίκους ὑλιστές καί ἀθέους καί νά τούς διακηρύξουν ὅτι ὄχι μόνον «τεθνήκασιν οἱ ζητοῦντες τήν Ψυχήν τοῦ Παιδίου, ἀλλά καί κονιορτοποιοῦνται, διότι καμμιά ἀπολύτως δύναμις δέν εἶναι δυνατόν νά ξεριζώσῃ μέσα ἀπό τήν ψυχήν τῶν Ἕλλήνων τήν Πίστι στό Χριστό καί τήν ἀγάπη πρός τήν Ἑλλάδα..Ἡ Ἑλλάς εἶναι καί θἆναι πάντοτε τό Φῶς τοῦ κόσμου.Αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί αὐτό διδάσκει ἡ ἔνδοξη Ἱστορία μας.
    Ἄς προσέξουν οἱ πολέμιοι. «Θεός οὐ μυκτηρίζεται»(Γαλ. στ΄ 7) καί «φοβερόν τό ἔμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος»(Ἑβρ.ι΄ 31). Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία. newanapalmoi.blogspot.com.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...