Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

Η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που έχει αρχίσει να υλοποιείται στις μέρες μας…ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ
από το βιβλίο «Οι Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα στην Ιστορία» της Ευθυμίας Μοναχής (κατά κόσμον Ιουλίας Γκελτή)
Υπάρχουν κάποιες προφητείες που αφορούν τους ιερείς, οι οποίες είναι πολύ συνταρακτικές. Αυτές είναι οι εξής:
«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων» [28(β) Αλβ].
«Θάρθη καιρός που δεν θα υπάρχη αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου» (56 Καντ).
«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων» (57 Καντ).
«Ακούσατε, αδελφοί μου Χριστιανοί. Θάρθη καιρός, που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο πάπας σε σπίτι λαΪκού, μόλις θα φεύγει θα θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθήση σε στρώμα μετά την αναχώρησίν του θα το τινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικόν στον δρόμον, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμο τους» ((Καλ ΒΗ)28.
«Οι παπάδες θα χαλάσουν την θρησκεία» (ΜΤ)29 Εκφωνήθηκε στο Μέτσοβο.
Η 28(β) Αλβ και 57 Καντ επαναλαμβάνονται αυτολεξεί στις δύο συλλογές.
Η 56 Καντ εμπερικλείεται μέσα στην προφητεία Καλ ΒΗ· επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί και αφορά σε μια μελλοντική δυσαρμονία μεταξύ κλήρου και λαού.
Στις δύο αυτές προφητείες ο άγιος Κοσμάς ομολογεί ότι στην εποχή του υπήρχε αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού.
Στην σημερινή μας εποχή δεν βλέπομε πολύ μεγάλη αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Υπάρχει θα έλεγα μια μέση κατάστασι.
Η προφητεία 57 Καντ δίνει μια απάντησι στο γιατί δεν θα υπάρχει αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού.
Γιατί «οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων». Επόμενο είναι ένεκα τούτου να μην υπάρχη εμποστοσύνη των λαϊκών προς τους ιερείς τους.
Στην προφητεία μάλιστα Καλ ΒΗ διαγράφονται μερικές αντιδράσεις των λαϊκών:
«Όταν πηγαίνη ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγη θα θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθήση σε στρώμα, μετά την αναχώρησίν του θα το τινάζουν».
Οι λέξεις «θυμίαμα» και «θυμιάζουν» σημαίνει πως αυτοί που θα το κάνουν αυτό δεν θα έχουν χάσει την πίστι τους, αλλά θα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον ιερέα που τους επισκέφτηκε· ή πως με όσα άκουσαν και είδαν φοβήθηκαν οι πιστοί πως ο παπάς αυτός ακολουθείτο και ενεπνέετο από τον διάβολο και θυμίαζαν τον τόπο για να βγη έξω από το σπίτι τους μαζί με τον παπά κι ο διάβολος, να μην τους τον αφήση εκεί.
Σκανδαλίστηκαν απ’ όσα είδαν-άκουσαν και «τίναξαν τα ιμάτιά τους».
«Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικό στο δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμο τους». Φαίνεται ότι θα φοβούνται να τον χαιρετήσουν, για να μην ακούσουν κάτι που θα τους σκανδαλίση ή θα τους βλάψη. Ίσως πιστεύουν πως τρέχει κοντά σ’ ένα τέτοιο κληρικό ο διάβολος και αποφεύγουν την διαβολική ενέργεια, που θα βγαίνει από ένα τέτοιο κληρικό.
Όλες αυτές οι πράξεις δείχνουν πως οι λαϊκοί θάναι καλύτεροι από τους κληρικούς δεδομένου ότι στην προφητεία 57 λέγει πως οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων.
Τέλος ο άγιος Κοσμάς προσθέτει και το χειρότερο σε μία άλλη προφητεία που εξεφώνησε στο Μέτσοβο:
«Οι παπάδες θα χαλάσουν την θρησκεία» (ΜΤ).
Κυρίως αυτή η προφητεία δικαιολογεί απόλυτα την αντίδρασι των λαϊκών έναντι του κλήρου. Αν αυτοί «χαλάσουν την θρησκεία», αλλοιώσουν τα δόγματα, διδάξουν άλλα δόγματα, ξένα της ορθοδόξου αληθείας, αν οικουμενιστικοποιήσουν την ορθοδοξία, αν δουν προσβάσεις αύριο και συμπορεύσεις προς τις απαιτήσεις του Αντιχρίστου, τι εμπιστοσύνη να έχουν σε τέτοιους κληρικούς οι πιστοί, που κείνα τα χρόνια θα πέση όλο το μένος του Αντιχρίστου και των οργάνων του πάνω στους πιστούς;

Εδώ όμως θέλω να διευκρινίσω κάτι:

Η προφητεία του αγίου Κοσμά δεν αφορά σ’ ολόκληρο τον κλήρο. Αφορά σ’ εκείνον που θα έχη σοβαρούς λόγους να μη τον αποδέχεται και να μη τον εμπιστεύεται ο πιστός λαός του Θεού.
Η Εκκλησία δεν θα μείνη ποτέ χωρίς κλήρο, διότι η ιερωσύνη, καίτοι δεν ανήκει στα τρία υποχρεωτικά Μυστήρια της Εκκλησίας (Βάπτισμα – Χρίσμα – Θεία Ευχαριστία), όμως χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ζήση οργανικά η Εκκλησία (δεν μιλώ οργανωτικά και διοικητικά, αλλά μυστηριακά).
Και αν κατά τον καιρό του Αντιχρίστου η Εκκλησία ολογομελήση και μείνει το «λείμμα», μέσα σ’ αυτό θα υπάρχει και το «λείμμα» της ιερωσύνης. Αυτό το λείμμα των λαϊκών θάχη μεγάλη αρμονία με το λείμμα των ιερέων και θα παρουσιάζουν την ενότητα των μαθητών του Ουρανίου Βασιλέως.
Παρά ταύτα δυστυχώς θα εκπληρωθή η προφητεία αυτή. Τώρα δεν έχει εκπληρωθή. Απευχόμεθα τέτοια εκπλήρωσι. Αλλά και ο Άγιος δεν ήθελε ποτέ μια τέτοια αληθινή κατάστασι.
Πόσο νουθετούσε τους ιερείς για την προσωπική τους ζωή, για την αποστολή τους, για την κατάρτισί τους, αλλά και για τον πνευματικό τους καταρτισμό. Τους βοηθούσε να είναι άξιοι της αποστολής τους. Μιλούσε για την ευθύνη που έχουν για τις ψυχές των χριστιανών, τις οποίες συμβολίζουν οι φούντες του πετραχηλιού του ιερέως. Έλεγε ποια προσόντα πρέπει νάχουν εκείνοι που θα γίνουν ιερείς. Να είναι καθαροί σαν άγγελοι και να διαλέγουν καλές παπαδιές.30
Όταν εξεφώνησε αυτές τις προφητείες, κάποιοι κληρικοί δυσανασχέτησαν.31

–Άγιε μεγάλη προσβολή σε μας.
Και ο Άγιος απάντησε:
–Αμ εγώ τι είμαι; Δεν είμαι από την ιδικήν σας τάξιν; Σας λέγω πως αυτά δυστυχώς μια μέρα θα γίνουν.

Στην Γ’ διδαχή του ο Άγιος είπε και κάτι άλλο:

«Τον παλιό καιρόν οι άνθρωποι όταν ήθελαν να παιδεύσουν κανένα άνθρωπον, έκαναν όρκον και έλεγον να δώση ο Θεός να τον βάλη με τους ιερείς του 18ου αιώνος. Δια τούτο, αδελφοί μου, είναι δύσκολον την σήμερον να σωθούν πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς κ.λπ. Δια τούτο σας συμβουλεύω άγιοι ιερείς, τώρα που έχετε καιρόν, μετανοήσατε ίνα σωθήτε»32
Όμως ο Άγιος νουθετούσε τους λαϊκούς να σέβωνται και να αγαπούν τους ιερείς τους:
«Να τιμάτε τους ιερείς· κι αν τύχη ένας ιερεύς και ένας βασιλεύς, τον ιερέα να προτιμήσης· κι αν τύχη ένας ιερευς και ένας άγγελος, τον ιερέα θα προτιμήσεις, διότι ο ιερεύς είναι ανώτερος από τους Αγγέλους… Εγώ έχω χρέος όταν απαντήσω ιερέα να σκύψω να του φιλήσω τα χέρια και να τον παρακαλέσω να παρακαλή τον Θεόν δια τας αμαρτίας μου. Διότι όλος ο κόσμος να παρακαλέση τον Θεόν δεν δύνανται να τελειώσουν (= τελέσουν) τα Άχραντα Μυστήρια, και ένας ιερεύς, έστω και αμαρτωλός, δύναται με την χάριν του Αγίου Πνεύματος να τα τελειώση»33
Βλέπομε λοιπόν ποιες ήταν οι πεποιθήσεις του αγίου Κοσμά για την ιερωσύνη.
Όμως η προφητεία είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία «βρύει προφητείας»34 Όλους μας θλίβει η προφητεία αυτή.
Όπως σημείωσα και ανωτέρω μέχρι τώρα η προφητεία δεν επαληθεύτηκε, αλλά όμως στον ορίζοντα τα νέφη σκοτινιάζουν.
Σκοπός του παρόντος βιβλίου δεν είναι ο σκανδαλισμός των πιστών και δεν θεωρώ απαραίτητο και σωστό να επαναλάβω καταστάσεις είτε ψευδείς, συκοφαντικές, φανταστικές είτε και αληθινές, που τα ΜΜΕ προβάλλουν κάθε τόσο δια τον κλήρο. Δεν μπορώ όμως να αποσιωπήσω μερικές καταστάσεις που προδιαγράφονται στον ορίζοντα.
Και πάλι υπογραμμίζω πως αυτά δεν αφορούν το σύνολο των ιερέων. Οι πειρσσότεροι ιερείς στέκονται καλά. Τα νέφη αυτά που σκοτεινιάζουν είναι:
Εκκοσμίκευσι πολλών ιερέων, τάσι αποστασιωποιήσεως εκ των ιερών κανόνων, εκσυγχρονισμοί. Κάποιοι ιερείς διαμαρτύρονται δια τα ράσα τους και θέλουν να μη φορούν ράσα. Τα καλυμμαύκια τους είναι «ανθυγιεινά» (!) Άλλοι λέγουν πως τα ράσα γίνονται εμπόδιο στους νέους για να γίνουν ιερείς… (Αν κάποιον εμποδίζη το ράσο στο να γίνη κληρικός, βεβαίως και δεν πρέπει να γίνη, γιατί δεν θέλει να σηκώση σταυρό).
Άλλοι ζητούν «ανακαίνησι» ιερών Ακολουθιών και Θείας Λειτουργίας. Έχουν φαίνεται την εντύπωση πως οι πιστοί έχουν ανάγκη από άνεσι και όχι από παράδειγμα…
Περίπτωσι υποστηρίξεως κληρικού (έχει γίνει πασίγνωστο) προγαμιαίων σχέσεων· περίπτωσι αναβιώσεως εικονομαχίας από κληρικό (πάλι πασίγνωστη περίπτωσι που εθορύβησε το χριστεπώνυμο πλήρωμα).
Διαθρησκειακές διασκέψεις, οικουμενιστικές ολισθήσεις, προωθήσεις και επηρεασμοί του ακατήχητου ποιμνίου προς τον Οικουμενισμό.
Προωθήσεις προς το Βατικανό. Περαιτέρω κίνδυνοι. Διάλογοι άνευ νοήματος, ένεκα ελλείψεως μετανοίας των αιρετικών («Οι παπάδες θα χαλάσουν την θρησκεία»). Ιδού το νόημα της προφητείας. Τάσεις Διακοινωνίας (intercommunio).
Ηθική κατάπτωσι (με την διττή έννοια) ωρισμένων. Ζητούν δεύτερο γάμο δια τους κληρικούς.
Έλλειψι προσοχής.
Πολλοί χριστιανοί σκανδαλίζονται και δεν θέλουν στην ενορία τους, που πρέπει να είναι η πνευματική φωλιά τους, αλλά καταφεύγουν σε άλλες ενορίες και αλλάζουν πνευματικούς.
Δεν τηρούν ωρισμένοι πνευματικοί τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας δια τις εξωγαμικές σχέσεις και επιτρέπουν στους αμαρτάνοντες να κοινωνούν.
Εξωστρέφεια αντί ενδοστρέφειας.
Περί όλων τούτων πολλά έχουν γραφεί και απ’ όλα τούτα πολλοί έχουν σκανδαλισθή και απογοητευθή. Βλέπομε εξ αυτών να σταματάη η εμπιστοσύνη των πιστών και προδιαγράφονται τα δεινά της προφητείας28(β) Αλβ – 56 Καντ – 57 Καντ – Καλ ΒΗ -ΜΤ.
28. Συλλογή Καλιβοπούλου, περιοδ. Η Β. Ήπειρος, τεύχ. 18, σελ. 12-13. -Η Προφητεία αυτή δεν έχει συμπεριληφθή στην συλλογή του που δημοσίευσε το Λεύκωμα Β’ -Η Δρόπολις. Γι’ αυτό την καταχωρώ χωρίς αριθμό Καλ ΒΗ.
29. Ο Μιχάλης Τρίτος αναφέρει την προφητεία αυτή σε υποσημ. 38, σελ. 76 του βιβλίου του «Κοσμάς ο Αιτωλός», την οποία του γνώρισε ο συγγραφεύς-ζωγράφος Γεώργ. Πλάταρης με επιστολή του προς αυτόν (της 20/10/1993), την οποία του είχε αναφέρει μαζί με κάποιες άλλες, ο αείμνηστος αρχιμ. Μόδεστος Πέρτσαλης (1889-1954) και ότι είχαν εκφωνηθή στο Μέτσοβο.
30. Ευθυμίας Μοναχής. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κεφ.: Του Κυρίου συνεργώντος… σελ. 103 κ.ε., Διδαχές Γ’, Ζ’ κ.λπ. – Γ’ Διδαχή, ε.α., σελ. 225.
31. Πληροφορία Γ. Καλυβολούλου, περιοδ. «Η Βόρεια Ήπειρος», ε.α.
32. Διδαχή Γ’, ε.α., σελ. 226
33. Διδαχή Γ’, ε.α., σελ. 225
34. Τροπάριο εις τον Εσπερινό της Πεντηκοστής: «Πάντα χορηγεί…»
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
Ηγουμένης της Ι. Μονής Αγ. Κοσμά του Αιτωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου
ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Εκδόσεις Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ, 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου